PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

I. Zawarcie umowy

 • Te Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w przypadku wszystkich zawieranych przez nas umów, realizowanych dostaw i usług, łącznie z usługami doradztwa, udzielanymi informacjami i in. Wyraźnie wyklucza się możliwość stosowania warunków handlowych kupującego. Nie zobowiązujemy się do przyjęcia takich warunków również w przypadku braku wyraźnego odrzucenia takich warunków w przypadku ich otrzymania.
 • Nasze oferty mają charakter niewiążący. Zawarcie umowy i wszelkie pozostałe dorozumienia nabierają mocy wiążącej dopiero po uzyskaniu naszego pisemnego potwierdzenia.
 • Ustne dorozumienia i przyobiecania, w tym również składane przez naszych pracowników lub przedstawicieli wymagają naszego pisemnego potwierdzenia w celu uzyskania mocy wiążącej.

II. Ceny

Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny ex-works, czyli odbioru na miejscu, lub w przypadku dostawcy z magazynu - na terenie magazynu, plus fracht, koszt opakowań i ewentualny koszt montażu. Podane przez nas ceny mają charakter niewiążący. Dla celów rozliczeń wiążące będą ilości podane w miejscu dostawy, czyli na miejscu lub na terenie naszego magazynu.

III. Płatności

 • Jeżeli wystawiona faktura nie wskazuje inaczej, płatność należy zrealizować bez potrąceń do 15 dnia kolejnego miesiąca, przypadającego po dacie dostawy na miejscu lub na terenie zakładu albo magazynu. O ile nie będą mieć miejsca niepodważane lub prawomocnie uznane roszczenia względem nas, wyklucza się niniejszym możliwość naliczania i roszczenia praw do zatrzymania płatności lub innego rodzaju odmowy przyjęcia usługi.
 • Czeki oraz możliwe do zdyskontowania i prawidłowo opodatkowane weksle przyjmujemy wyłącznie po wyraźnym, uprzednim uzgodnieniu i wyłącznie w celu realizacji zobowiązania. Weksle będą przyjmowane wyłącznie bez gwarancji realizacji praw i sprzeciwów wobec weksli. Noty uznaniowe będą przyjmowane z ustaleniem dnia obciążenia, w którym to dniu będziemy mogli dysponować ich równowartością bez obciążeń, po potrąceniu kosztów.
 • W przypadku przekroczenia terminu płatności zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 5%, liczonych od terminu płatności. Odsetki z tytułu opóźnienia będą naliczane w wysokości 5% powyżej odpowiedniej stawki dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego.
 • Wszystkie nasze roszczenia będą zapadalne w trybie natychmiastowym, niezależnie od okresu ważności wszelkich przyjętych lub zapisanych uznaniowo czeków i/lub weksli w przypadku niedotrzymania warunków płatności lub wystąpienia znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej kupującego. Zastrzegamy sobie również prawo do realizacji wciąż oczekujących na realizację dostaw wyłącznie pod warunkiem dokonania przedpłaty lub przedstawienia satysfakcjonujących nas zabezpieczeń, lub do odstąpienia od umowy lub dochodzenia odszkodowania w związku z niewywiązwaniem się z obowiązków umownych po upływie uprzednio wyznaczonego okresu karencji. Możemy również zażądać zaniechania odsprzedaży i przetwarzania dostarczanych towarów oraz ich zwrotu lub przekazania pośredniego prawa posiadania dostarczonych towarów na koszt kupującego oraz wycofać upoważnienie do obciążania konta zgodnie z paragrafem VI.6. Sprzedający upoważnia nas w momencie przyjęcia warunków do wstępu na teren własnych obiektów we wskazanych przypadkach i przejęcia dostarczonych towarów.

IV. Terminy dostaw

 • Jeżeli nie uzgodniono inaczej, podane terminy dostaw należy traktować jako terminy przybliżone. Terminy dostaw zaczynają być liczone w dniu naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia, jednakże nie wcześniej niż w momencie pełnego określenia wszystkich charakterystyk wykonania oraz pod warunkiem złożenia ewentualnie niezbędnych potwierdzeń i zaświadczeń ze strony kupującego. Terminy dostaw odnoszą się do momentu wysyłki towaru ex-works, z tereny zakładu lub magazynu; będą one traktowane jako dotrzymane w momencie zgłoszenia gotowości towarów do wysyłki w przypadku, gdy towary nie mogą zostać wysłane terminowo bez winy z naszej strony lub ze strony naszego dostawcy. Terminy dostaw zostaną przedłużone bez uszczerbku naszych praw w przypadku opóźnienia ze strony klienta o okres opóźnienia realizacji zobowiązań umownych lub innych zobowiązań.
 • Jeżeli dostawa okaże się niemożliwa i brak możliwości jej realizacji będzie wynikiem niezdolności naszych dostawców do realizacji ich dostaw, kupujący będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostaw o trzy miesiące.
 • Przekroczenie ustalonych terminów dostaw nie będzie upoważniać kupującego do odstąpienia od umowy lub domagania się odszkodowania z tytułu braku realizacji zobowiązań, kupujący powinien również wskazać okres karencji umożliwiający realizację dostawy i złożyć deklarację rezygnacji z dostaw po upływie wyznaczonego terminu. Postanowienie to nie będzie mieć zastosowania w przypadku, gdy termin dostawy został przez nas wyraźnie potwierdzony na piśmie.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych, nie dających się przewidzieć, nadzwyczajnych i powstałych bez winy okoliczności - np. w przypadku trudności z pozyskiwaniem surowców, zakłóceń pracy, strajków, blokad, niedoborów środków transportu, działań urzędowych, przerw w zasilaniu, itd. - również w przypadku ich wystąpienia w przypadku dalszych dostawców, termin realizacji dostaw ulegnie przedłużeniu w stosownym stopniu w przypadku, gdy zaistniała sytuacja utrudnia nam realizację zobowiązań. Jeżeli realizacja dostawy lub usługi staje się niemożliwa lub bezzasadna, zostaniemy wówczas zwolnieniu z obowiązku realizacji dostawy. Jeżeli opóźnienie dostawy obejmuje okres dłuższy niż dwa miesiące, kupujący będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący nie będzie mieć prawa do domagania się odszkodowania w przypadku opóźnienia terminu realizacji dostawy lub w przypadku zwolnienia ze zobowiązania do realizacji dostawy. Na wskazane powyżej okoliczności możemy powoływać się wyłącznie pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o nich kupującego.
 • W przypadku uzgodnienia odbioru i/lub kontroli, czynności takie można przeprowadzić wyłącznie na terenie zakładu, obiektu lub magazynu, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru lub kontroli. Koszty ewentualnie uczestniczących w takich czynnościach biegłych ponosi kupujący. W przypadku rezygnacji z odbioru lub kontroli albo celowego opóźnienia będziemy mieć prawo do wysyłki materiału bez odbioru lub kontroli, na koszt i ryzyko kupującego. Towary będą traktowane jako dostarczone zgodnie z umową w momencie ich wysyłki lub rozpoczęcia składowania.

V. Wysyłka, dostawa, przeniesienie ryzyka

 • Jeżeli nie uzgodniono inaczej, materiał będzie dostarczany bez opakowania i bez ochrony przed rdzą. Towary będziemy dostarczać w opakowaniach, jeżeli jest to przyjętą praktyką handlową. Opakowania, zabezpieczenia transportowe i/lub środki ochrony transportu zapewniamy zgodnie z naszym doświadczeniem, na koszt kupującego oraz pod warunkiem wykluczenia naszej odpowiedzialności.
 • Sposób i materiały stosowane podczas wysyłki będą dobierane według naszego uznania, jeżeli nie uzgodniono inaczej. W przypadku podejmowania przez nas działań w charakterze spedytora zastosowanie będą mieć ogólne niemieckie warunki usług spedycyjnych. Będziemy mieć prawo, lecz nie obowiązek, ubezpieczania dostaw w imieniu oraz na koszt kupującego.
 • Ryzyko (łącznie z zajęciem materiałów) przechodzi w każdym przypadku - również w przypadku dostaw realizowanych na warunkach FOB i CIF - na kupującego w momencie przekazania dostawy przewoźnikowi lub w momencie opuszczenia zakładu sprzedającego w ramach transportu i niezależnie od tego, czy wysyłka realizowana jest z miejsca produkcji przedmiotu zamówienia oraz od tego, kto ponosi koszt frachtu. Jeżeli towary są gotowe do wysyłki i wysyłka ulega opóźnieniu z przyczyn za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko zostanie przeniesione na kupującego w momencie doręczenia powiadomienia o gotowości do wysyłki.
 • Będziemy mieć prawo do realizacji dostaw częściowych oraz typowych w danej branży usług dodatkowych i pomniejszonych pod względem ilościowym, każda dostawa częściowa będzie traktowana jako niezależna transakcja.
 • W przypadku zawarcia umów dotyczących dostaw ciągłych należy składać nam zamówienia i podziały gatunkowe odniesione do przybliżonych, identycznych wolumenów miesięcznych dostaw. Jeżeli ilości umowne zostaną przekroczone w przypadku poszczególnych zamówień kupującego, będziemy mieć prawo, lecz nie obowiązek, dostarczenia nadmiarowych produktów. Nadmiarowe produktu możemy również rozliczyć według cen obowiązujących w momencie realizacji dostawy.

VI. Zastrzeżenie własności

 • Wszystkie dostarczone towary pozostaną naszą własnością do momentu zapłaty wszystkich naszych należności - niezależnie od ich podstawy prawnej - w szczególności płatności ewentualnego salda, z uwzględnieniem wszystkich powstających w przyszłości lub warunkowych należności. Postanowienie to będzie mieć również w przypadku, gdy płatności będą realizowane z tytułu konkretnych, wskazanych roszczeń. Jeżeli płatność będzie realizowana przy użyciu weksli i/lub czeków, zostanie ona uznana za zrealizowaną dopiero w momencie, w którym będziemy mogli dysponować bez zastrzeżeń ich równowartością. W przypadku otwartego, ciągłego rachunku, zastrzeżona własność będzie traktowana jako zabezpieczenie naszych roszczeń salda rachunku płatności.
 • Przetwarzanie i przeróbka towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności będzie mieć miejsce na nasze życzenie, nieodpłatnie, oraz bez obowiązków z naszej strony nakładanych na producenta w rozumieniu§ 950 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, a ponadto w dowolnym momencie i niezależnie od stopnia przeróbki zastrzegamy sobie prawo własności do uzyskiwanych wyników takich czynności.
 • W przypadku przetwarzania wraz z innymi, nie należącymi do nas towarami przez kupującego będzie nam przysługiwać współwłasność do nowego przedmiotu w stopniu odpowiadającym wartości rozliczeniowej zastrzeżonych towarów względem innych przetwarzanych wspólnie towarów w momencie ich przetwarzania. W odniesieniu do powstających wskutek przetwarzania, nowych przedmiotów zastosowanie mieć będzie podobne zastrzeżenie prawa własności, obowiązujące analogicznie do zastrzeżenia prawa własności określonego w tych warunkach.
 • Roszczenia kupującego wynikające ze zbywania zastrzeżonych towarów zostaną scedowane na nas w momencie akceptacji tych warunków, jako zabezpieczenie wszystkich naszych roszczeń wynikających ze stosunku umownego, niezależnie od tego czy towary objęte zastrzeżeniem prawa własności są zbywane przed lub po ich przetworzeniu oraz od tego, czy będą one zbywane na rzecz jednego lub więcej odbiorców.
 • Kupujący będzie mieć prawo wyłącznie do zbywania towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności na podstawie umowy kupna, umowy realizacji prac lub dostaw lub podobnej umowy i upoważniony do zawierania takich umów pod warunkiem przeniesienia na nas roszczeń związanych ze zbyciem towarów. Kupujący nie będzie mieć prawa do innego dysponowania towarami objętymi zastrzeżeniem prawa własności.
 • Kupujący będzie upoważniony do ściągania scedowanych roszczeń. W przypadku wstrzymania płatności, domagania się wszczęcia lub złożenia wniosku o wszczęcie sądowego lub pozasądowego postępowania upadłościowego lub ugodowego lub innych strat majątkowych kupującego będziemy mieć prawo do domagania się od kupującego wskazania nam scedowanych roszczeń i ich dłużników, wszystkich stosownych informacji, przekazania stosownej dokumentacji i poinformowania dłużników o cesji.
 • Jeżeli wartość roszczenia przekracza wartość przedstawionego nam zabezpieczenia o ponad 20%, na żądanie kupującego lub strony trzeciej na którą nasze zabezpieczenie ma niekorzystnych wpływ do zwolnienia zabezpieczeń według naszego uznania.
 • Kupujący będzie zobowiązany do oddzielnego składowania towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności i ich oznakowania, zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą, a na żądanie - do okazania nam dowodu ubezpieczenia takich towarów.

VII. Wady, dostawa towarów niezgodnych z umową

Ponosimy odpowiedzialność za wady, łącznie z brakiem przyobiecanych charakterystyk, na następujących zasadach:

 • Kupujący powinien sprawdzić odebrane towary niezwłocznie po ich odebraniu pod kątem wad, charakterystyk i przyobiecanych parametrów. Stwierdzone wady kupujący powinien zgłosić nam na piśmie w terminie jednego tygodnia.
 • W przypadku uzasadnionych reklamacji dokonamy według własnego uznania napraw wadliwych towarów lub dostarczymy towary zastępcze.
 • Kupujący powinien zagwarantować nam zasadny czas i możliwości niezbędne w celu usunięcie wad lub realizacji dostawy towarów zastępczych, w szczególności udostępnić reklamowane przedmioty; niespełnienie tego warunku spowoduje utratę gwarancji.
 • W przypadku przekroczenia wyznaczonego, zasadnego terminu i nieusunięcia wady lub niedostarczenia towarów zastępczych, lub w przypadku, gdy usunięcie wady lub realizacja dostawy towarów zastępczych jest niemożliwa i ponosimy odpowiedzialność za taki stan rzeczy, kupujący będzie mieć według własnego uznania prawo do domagania się odstąpienia od umowy (zmiany) lub obniżenia ceny zakupu.
 • W przypadku ewentualnych zmian podjętych bez upoważnienia przez kupującego lub strony trzecie i/lub w przypadku prac konserwacyjnych i/lub powstałych z tego tytułu skutków nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 • Termin gwarancyjny naprawy, realizacji dostaw zastępczych i usług zastępczych wynosi sześć miesięcy. Termin ten będzie liczony co najmniej do momentu upływu pierwotnego okresu gwarancyjnego przedmiotu dostawy oraz tak długo oraz w stopniu w jakim sprzedający może składać roszczenia i reklamacje gwarancyjne wobec własnych dostawców. Termin odpowiedzialności za wady ulegnie przedłużeniu o okres przestoju spowodowany koniecznością naprawy, dostaw zastępczych lub wyświadczenia usług zastępczych dotyczących elementów, których użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem było niemożliwe wskutek usterki.
 • Jeżeli w momencie przeniesienia ryzyka sprzedawane towary nie posiadają przyobiecanych właściwości, kupującemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania z tytułu braku realizacji zobowiązań umownych pod warunkiem uprzedniego przyobiecania zdatności do wskazanego celu.
 • Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia dotyczące odszkodowań nie związanych z towarami, są wykluczone za wyjątkiem możliwości przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Powyższe postanowienia będą również obowiązywać w przypadku towarów innych niż towary wskazane w umowie.

VIII. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność sprzedającego będzie określona wyłącznie uzgodnieniami wskazanymi w poprzednim paragrafie. Roszczenia dotyczące odszkodowania, składane przez kupującego w związku z winą związaną z zawarciem umowy, naruszeniem zobowiązań dodatkowych i niezrealizowanymi transakcjami są wykluczone chyba, że sytuacje takie są spowodowane rażącym zaniedbaniem z naszej strony lub ze strony naszych wykonawców, identyczne ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odpowiednim stopniu kupującego. Roszczenia tego typu ulegają przedawnieniu sześć miesięcy od daty odbioru towarów przez kupującego.

IX. Miejsce realizacji; jurysdykcja; stosowane prawo

 • Miejscem realizacji naszych usług jest w przypadku realizacji dostaw ex-works zakład dostawy, w przypadku dostawy z terenu obiektu - obiekt, w przypadku dostawy z terenu magazynu - magazyn.
 • Miejscem jurysdykcji jest miasto Dortmund. Dotyczy to również skarg składanych w procesie realizacji weksli i czeków. Mamy również prawo do składania skarg wobec kupującego na terenie innej, uzasadnionej jurysdykcji.
 • Warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Stosowanie konwencji haskiej o prawie handlowym i objętych nią ustaw handlowych będzie wykluczone.

X. Częściowa nieważność

Jeżeli poszczególne postanowienia tych ogólnych warunków handlowych są lub okażą się nieważne, fakt ten nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych ich postanowień. Zamiast nieważnych postanowień należy wprowadzić takie postanowienia, które będą odpowiadać pierwotnemu zamiarowi ekonomicznemu nieważnych postanowień, z uwzględnieniem zasadnego zagwarantowania wzajemnych interesów stron.
Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG